Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tips för en bra MFS-ansökan

Innan du börjar

Du ska själv ha en idé om vad du vill göra. Därefter, eventuellt i samråd med handledare eller andra kontaktpersoner, utvecklar du ett genomförbart projekt. Olika organisationer kan också erbjuda projektuppslag. Externa Relationer kan bistå med eventuella kontaktvägar.

Konkretisera och formulera följande:

 • Vad du ska göra
 • Var du ska göra det
 • Hur det ska genomföras (metod, teori)
 • Vem/vilka ska hjälpa dig (vilka kontakter har du i värdlandet?)

Vid bedömningen av din färdiga ansökan läggs stor vikt vid hur genomförbart projektet är.

Så här gör du en ansökan

 1. Registrera dig i ansökningsdatabasen: http://www.scholarship.se/mfs/ 
 2. Förbered bilagor för ansökan. Alla ansökningshandlingar ska vara på engelska. 
 3. Ladda upp samtliga dokument i din ansökan och skicka din ansökan online (inga pappersdokument behandlas) under ansökningsperioden.

Bilagor till ansökan

Efterfrågade bilagor är baserade Universitets- och högskolerådets allmänna villkor.

 1. Projektbeskrivningen är den viktigaste bilagan och utgör den viktigaste delen av bedömningen. Den får omfatta max 5 sidor, ska vara på engelska och innehålla följande:
  - Syfte, frågeställning, teori, metodreflektion om val av ämne och dess koppling till utvecklingsproblematiken samt hur studien kan komma värdlandet till nytta.
  - Beskriv i korthet vilket/vilka av FN:s globala mål som din studie avser att främja. Läs mer om de sjutton Globala Målen
  - Tidplan inklusive förarbete och preliminärt datum för förberedelsekurs. Hitta datum för förberedelsekurser
  - Plan för praktiskt genomförande på plats.
  - Reservplan och alternativupplägg om ursprungsplanen behöver ändras
  - Reflektion kring risk- och säkerhetsaspekter 
  - Eventuell reflektion kring etiska aspekter
  - Källhänvisning (denna behöver inte räknas in i de max fem sidorna som projektbeskrivningen får utgöra).
   
 2. Budget inklusive resekostnader, eventuella kostnader för tryckning av uppsatsen, vaccinationer, dagliga omkostnader baserade på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet, eventuella merkostnader för utrustning eller tekniska tjänster, schablonbelopp om 1000 kr för diverse övriga kostnader (t.ex. litteratur, kartor). Om du söker stipendier vid flera lärosäten eller hos annan finansiär, för samma fältstudieperiod, ska detta kunna utläsas i din ansökan.
   
 3. Intyg från handledare vid Lunds universitet som intygar fältstudiens lämplighet och som ansvarar för att den planerade fältstudien håller likvärdig nivå som övriga examensarbeten. Handledaren ska vara väl förtrogen med den metod som du avser att använda och ha kunskap om fältmetodik generellt. Om du vid ansökningstillfället inte har en utsedd handledare, kontakta din institution/program och ta reda på vilken tidpunkt du kommer att bli tilldelad en. Ladda upp den skriftliga information du får.
   
 4. Dokument från din kontaktperson i fält (t ex en utskriven email konversation eller formell inbjudan) som styrker att det finns en kontaktperson i det land där studien skall utföras, som kommer att vara behjälplig med praktiska arrangemang, kontakter med resurspersoner och stöd under hela din fältperiod. Kontaktpersonen ska vara knuten till en organisation, företag eller universitet. Beviljade stipendiaters kontaktpersoner behöver skriva under ett kontrakt
   
 5. Resultat- och registreringsintyg från Lunds universitet kan fås via din institution eller via Studentportalen. Ladda upp dessa två dokument som en pdf.
   
 6. CV (max 1 A4). Lista dina meriter och lyft fram internationell erfarenhet.
   
 7. Kopia av pass. Personbevis där medborgarskap framgår accepteras också. Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga ditt PUT-dokument (intyg om permanent uppehållstillstånd) eller, om du är medborgare i ett annat nordiskt land, bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i 12 månader.

Att tänka på

 • Avgränsa din studie. Tänk på att 2 månader går fort, särskilt i en ny miljö.
 • Välj ett ämne som rör utvecklingsproblematik.
 • Tänk på att det är en fältstudie. Välj därför ett ämne som gör att du måste vara på plats för att kunna utföra din studie och inte en skrivbordstudie.
 • Det är inte tillåtet att åka till ett land/del av ett land som UD avråder ifrån resa till. Läs mer på Utrikesdepartementets webbsida 
 • Fundera över val av metod. Tänk på att studien ska vara genomförbar.
 • Om du ska använda tolk, fundera över vad det kan innebära för ditt resultat. Fundera över vad det har för betydelse om tolken du anlitar är man vs. kvinna, känd vs. främmande, insatt i ditt ämne vs. ej insatt, officiell vs. ej officiell, lokal vs. ej lokal. Om du inte ska använda tolk och intervjuerna inte genomförs på respondenternas förstaspråk, tänk på hur detta kan påverka svaren och tolkning av svaren. 

Är det svårt att få ett stipendium?

Möjligheterna att få ett MFS-stipendium är goda men tänk på att starta i tid då det kan ta lång tid att sätta ihop en ansökan. Bedömningskommittéen lägger stor vikt vid studiens genomförbarhet, och din största utmaning är att förmedla detta genom din ansökan.

Sidansvarig:

KONTAKT

mfs [at] er [dot] lu [dot] se

 

Student på MFS, i en fold under en bro
MFS i Bolivia, våren 2018

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen