MERGE

forskning inom klimatmodellering

MERGE står för ModElling the Regional and Global Earth system och är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds universitets naturvetenskapliga fakultet.

Även om vi redan idag har tillräcklig kunskap om klimatförändringarna för att motivera utsläppsminskande åtgärder och en anpassning av samhället, finns det fortfarande ett behov av att bättre förstå de osäkerheter som återstår när det gäller att bedöma klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Dessa osäkerhetsfaktorer har att göra med klimatkänslighet, återkoppling från och samverkan med jordsystemet samt ofullständig kunskap om samspelet mellan fysiska och biologiska beståndsdelar av klimatet/jordsystemet. Forskning om detta kan i sin tur stödja begränsnings- och anpassningsinsatser på global, regional och lokal nivå.

Visionen för MERGE är att inrätta och utveckla ett centralt nav för mångvetenskaplig modellering av klimatet/jordsystemet med världsledande forskning och forskarutbildning om samspelet mellan klimatet och jordbiosfären (bland annat växtlighet, markanvändning, biogeokemiska kretslopp och aerosoler).

Verksamheten inkluderar också en samhällsdialog mellan forskare och intressenter.

Samarbetspartners

Lunds universitet

 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Aerosolfysikgruppen vid Kärnfysik
 • Geologiska institutionen
 • Matematisk statistik, Matematikcentrum
 • Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
   

Göteborgs universitet

 • Institutionen för geovetenskaper
 • Atmosfärsvetenskap vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi
 • Institutionen för biologi och miljövetenskap
   

Övriga

 • Rossby center, SMHI
 • Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers
 • Avdelningen för mark- och vattenteknik, KTH
 • Institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet

Forskningsområden

De fyra forskningsområdena beskrivs mer detaljerat på MERGE:s engelska webbsidor, se länkarna nedan:

Övrigt

Antal forskare

Mer än 120 forskare, däribland seniorforskare, yngre forskare och annan personal, arbetade inom ramen för MERGE under 2017.

Budget

MERGE erhåller 9 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Organisationsstruktur

MERGE Board and Organization – MERGE:s webbplats

Webbplats

www.merge.lu.se

 

Kontaktinformation

Samordnare
Paul Miller
paul [dot] miller [at] nateko [dot] lu [dot] se
046-222 40 72


Vice samordnare
Birgitta Svenningsson
birgitta [dot] svenningsson [at] nuclear [dot] lu [dot] se
046-222 76 39


Projektkoordinator
Lina Nikoleris
lina [dot] nikoleris [at] cec [dot] lu [dot] se
076-134 85 62